Kompetencje dla sektorów zadanie Covid-19 – oferta dla przedsiębiorców

Cel finansowania: Dofinansowanie wsparcia mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń i doradztwa wynikające z wdrażania rekomendacji Rad Sektorowych mających na celu zapobieganie negatywnym skutkom pandemii Covid-19.

 
 

 

 
 

Start składania wniosków

22 września 2020

 
 

 

Koniec przyjmowania wniosków

30 listopada 2020

 • logo Kompetencje dla sektorów 2
 • Wkład własny

  minimum 20%

 • Miejsce realizacji projektu

  Polska

 • Dla kogo

  MMŚP z możliwością udziału dużych przedsiębiorstw

Szczegóły dofinansowania

Pandemia COVID-19 skutkowała pogorszeniem sytuacji branż, w związku z czym podjęto decyzję o przygotowaniu wsparcia dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń i doradztwa, które ma na celu likwidację skutków pandemii. Wsparcie to jest efektem wielostopniowych negocjacji, w które zaangażowane były rady sektorowe, PARP, Ministerstwo Rozwoju oraz Instytucja Zarządzająca PO WER. W ich wyniku zdiagnozowano najpilniejsze potrzeby sektorów oraz określono ich zakres merytoryczny.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • usługi szkoleniowe
 • usługi doradcze

Usługi rozwojowe, z których może skorzystać przedsiębiorstwo w ramach zadania COVID-19, to takie, które zawarte zostały w nadzwyczajnych rekomendacjach Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Usługi rozwojowe świadczone są co do zasady za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
Kto może otrzymać dofinansowanie?

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro-, małe, średnie i duże* przedsiębiorstwa:

 • planujące przeszkolić pracowników;
 • spełniające warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej;
 • zobowiązujące się do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia.

Wsparcie kierowane jest do przedsiębiorstw działających wyłącznie w branżach: finansowej, IT, motoryzacyjnej, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, odzysku materiałowego surowców, żywności wysokiej jakości, komunikacji marketingowej, telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa, gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji , chemicznej , przemysłu lotniczo-kosmicznego, handlu oraz usług rozwojowych i dotyczy tematyki określonej przez Rady Sektorowe ds. Kompetencji.

* W ramach projektu istnieje możliwość objęcia wsparciem dużych przedsiębiorstw, jednak dotyczy to wyłącznie sektorów przemysłowych (związany z reindustrializacją) tj. IT (PKD J.62 -Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana), motoryzacyjnego (PKD C.29 -Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli; Inne rodzaje działalności związane z produkcją, handlem, dystrybucją oraz naprawą pojazdów samochodowych i motocykli; z uwzględnieniem obszaru elektromobilności określonego PKD 27.11, 27.12, 27.20, 27.90 oraz e-busów i samochodów elektrycznych),  odzysku materiałowego surowców (PKD 38 -Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców), żywności wysokiej jakości (PKD 10 -Produkcja artykułów spożywczych, za wyjątkiem PKD 10.9 Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt), chemicznego (PKD 21 -Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych) oraz lotniczo-kosmicznego (PKD 30.3 -Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn).

Tematy szkoleń oferowane dla sektora finansowego

 • Wsparcie klientów z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw w zmianie modelu działania firmy, w tym w przebranżowieniu, z wykorzystaniem rozwiązań zdalnych

Link do rekomendacji Rady

Tematy szkoleń oferowane dla sektora finansowego
Tematy szkoleń oferowane dla sektora IT

Tematy szkoleń oferowane dla sektora IT

 • Tworzenie i rozwój rozwiązań chmurowych
 • Tworzenie i rozwój rozwiązań do analizy dużych zbiorów danych (big data)
 • Wirtualizacja serwerów
 • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem
 • Zarządzanie obiegiem dokumentów elektronicznych (tekstowych i multimedialnych) w trybie pracy zdalnej
 • Organizacja i zarządzanie pracą zdalną z wykorzystaniem dostępnych technologii i narzędzi
 • Administrowanie sieciami (lokalną i rozległą)
 • Administrowanie bazami danych
 • Zarządzanie bezpiecznym przetwarzaniem danych w środowiskach rozproszonych, zabezpieczania baz danych, w tym szyfrowania
 • Współpraca z klientem i jego obsługa w warunkach pracy zdalnej i izolacji społecznej
 • Zarządzanie projektami w środowisku pracy zdalnej
 • Instalowanie i konfigurowanie systemów do pracy zdalnej

Link do rekomendacji Rady

Tematy szkoleń oferowane dla sektora motoryzacyjnego z uwzględnieniem elektromobilności

 • Zasady bezpiecznej pracy zdalnej
 • Zarządzanie kryzysowe w obliczu pandemii
 • Praca zdalna - analiza ryzyka i cyberbezpieczeństwo
 • Innowacyjne rozwiązania w czasie kryzysu
 • Administrowanie sieciami (lokalną i rozległą)
 • Tworzenie i rozwój rozwiązań chmurowych
 • Wirtualizacja serwerów
 • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem
 • Administrowanie bazami danych
 • Zarządzanie obiegiem dokumentów elektronicznych (tekstowych i multimedialnych) w trybie pracy zdalnej
 • Zarządzanie bezpiecznym przetwarzaniem danych w środowiskach rozproszonych zabezpieczania baz danych, w tym szyfrowania
 • Współpraca z klientem i jego obsługa w warunkach pracy zdalnej i izolacji społecznej
 • Zarządzanie projektami w warunkach pracy zdalnej
 • Organizacja i zarządzanie pracą zdalną z wykorzystaniem dostępnych technologii i narzędzi
 • Instalowanie i konfigurowanie systemów do pracy zdalnej
 • Bezpieczne korzystanie z narzędzi do pracy zdalnej
 • Archiwizowanie efektów pracy zdalnej
 • Zarządzanie obiegiem dokumentów w trybie pracy zdalnej
 • Zestawianie i dokumentowanie tele- i wideokonferencji
 • Obsługa klienta w trybie zdalnym
 • Zarządzanie projektami w trybie pracy zdalnej
 • Wdrażanie prowadzenia sprzedaży i obsługi klienta w e-commerce
 • Organizacja sprzedaży i promocji w warunkach pandemii
 • Marketing online
 • Zarządzanie zakładem produkcyjnym w warunkach pandemii
 • Prowadzenie procesów produkcyjnych w sytuacji zagrożenia epidemicznego
 • Zaopatrzenie surowcowe zakładu produkcyjnego w warunkach pandemii
 • Zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia zakażenia w zakładzie
 • Wdrażanie rozwiązań w zakresie robotyzacji i automatyzacji procesów i ich obsługi
 • Nowe modele biznesowe - dywersyfikacja działań, szukanie nisz w zakresie produkcji i usług szukanie nowych grup docelowych (przy dywersyfikacji działań)

Link do rekomendacji Rady

Tematy szkoleń oferowane dla sektora motoryzacyjnego z uwzględnieniem elektromobilności
Tematy szkoleń oferowane dla sektora opieki zdrowotnej i pomocy społecznej

Tematy szkoleń oferowane dla sektora opieki zdrowotnej i pomocy społecznej

 • Stosowanie platform komunikacyjnych on-line w podmiotach leczniczych
 • Trener i coach w organizacji medycznej
 • Administrowanie sieciami (lokalną i rozległą)
 • Tworzenie i rozwój rozwiązań chmurowych
 • Wirtualizacja serwerów
 • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem
 • Administrowanie bazami danych
 • Zarządzanie obiegiem dokumentów elektronicznych (tekstowych i multimedialnych) w trybie pracy zdalnej
 • Współpraca z klientem (pacjentem) i jego obsługa w warunkach pracy zdalnej i izolacji społecznej,
 • Organizacja i zarządzanie pracą zdalną z wykorzystaniem dostępnych technologii i narzędzi
 • Instalowanie i konfigurowanie systemów do pracy zdalnej
 • Bezpieczne korzystanie z narzędzi do pracy zdalnej
 • Archiwizowanie efektów pracy zdalnej
 • Zestawiania i dokumentowanie tele- i wideokonferencji
 • Zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia zakażenia w zakładzie
Link do rekomendacji Rady

Tematy szkoleń oferowane dla sektora odzysku materiałowego surowców

 • Bezpieczeństwo w przedsiębiorstwach sektora gospodarki odpadami w czasie epidemii COVID.
 • Postępowanie z odpadami w czasie epidemii COVID.
 • Obowiązujące przepisy prawne, ich interpretacja i stosowanie w SGO w czasie epidemii COVID.
 • Efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstwa w czasie epidemii COVID 19
Link do rekomendacji Rady
Tematy szkoleń oferowane dla sektora odzysku materiałowego surowców
Tematy szkoleń oferowane dla sektora żywności wysokiej jakości

Tematy szkoleń oferowane dla sektora żywności wysokiej jakości

 • Dobre Praktyki Higieniczne GHP i HACCP w warunkach pandemii
 • Organizacja sprzedaży i promocji w warunkach pandemii
 • Zaopatrzenie surowcowe zakładu produkcyjnego w warunkach pandemii
 • Magazynowanie i transport żywności w warunkach pandemii
 • Zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia zakażenia w zakładzie

Link do rekomendacji Rady

Tematy szkoleń oferowane dla sektora komunikacji marketingowej

 • Coaching menadżerski w zakresie zarządzania kryzysowego
 • Techniki redukowania stresu
 • Posługiwanie się narzędziami z zakresu marketingu online: SEO
 • Posługiwanie się narzędziami z zakresu marketingu online: Content marketing
 • Posługiwanie się narzędziami z zakresu marketingu online: Google Analytics
 • Posługiwanie się narzędziami z zakresu marketingu online: E-mailing
 • Posługiwanie się narzędziami z zakresu marketingu online: Display advertising i programmatic
 • Posługiwanie się narzędziami z zakresu marketingu online: social media
 • Posługiwanie się narzędziami z zakresu marketingu online: video i mobile
 • Stosowanie narzędzi i oprogramowania wspierającego efektywne planowanie i realizację kampanii z zakresu marketingu online (dobór zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami uczestników)
 • Planowanie kampanii online
 • Sprzedawanie usług z obszaru marketingu online
 • Zarządzanie projektami marketingowymi online
 • Projektowanie strategii i systemów e-commerce
 • Rozwiązania digitalowe przy pracy eventowej
 • Techniki tworzenia reklam telewizyjnych bez planów zdjęciowych (animacje, projektowanie i nagrywanie reklam w warunkach izolacji)
 • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem
 • Nowe modele biznesowe - dywersyfikacja działań, szukanie nisz w zakresie produkcji i usług, szukanie nowych grup docelowych (przy dywersyfikacji działań)
 • Organizacja sprzedaży i promocji w warunkach pandemii

Link do rekomendacji Rady

Tematy szkoleń oferowane dla sektora komunikacji marketingowej
Tematy szkoleń oferowane dla sektora telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa

Tematy szkoleń oferowane dla sektora telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa

 • Instalowanie i konfigurowanie systemów do pracy zdalnej
 • Bezpieczne korzystanie z narzędzi do pracy zdalnej
 • Zestawiania i dokumentowanie tele- i wideokonferencji
 • Zapewnienie bezpieczeństwa kanałów komunikacji elektronicznej, w tym należytej weryfikacji tożsamości stron komunikacji i zapewnienia poufności przekazu
 • Projektowanie, implementacja i migracja danych do rozwiązań chmurowych
 • Zabezpieczanie baz danych, w tym szyfrowanie
Link do rekomendacji Rady

Tematy szkoleń oferowane dla sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji

 • Coaching menadżerski
 • Stosowanie narzędzi online w pracy zdalnej
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Zabezpieczanie danych firmy - cyberbezpieczeństwo
 • Zarządzanie obiegiem dokumentów elektronicznych (tekstowych i multimedialnych) w trybie pracy zdalnej
 • Współpraca z klientem i jego obsługa w warunkach pracy zdalnej i izolacji społecznej
 • Organizacja i zarządzanie pracą zdalną z wykorzystaniem dostępnych technologii i narzędzi
 • Zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia zakażenia w zakładzie

Link do rekomendacji Rady

Tematy szkoleń oferowane dla sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji
Tematy szkoleń oferowane dla sektora chemicznego

Tematy szkoleń oferowane dla sektora chemicznego

 • Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w organizacji pracy zdalnej w sektorze chemicznym
 • Dezynfekowanie powierzchni przemysłowych, instytucjonalnych, użytkowych, indywidualnych
 • Optymalizowanie procesów obsługi aparatury technologicznej i analitycznej pod kątem pracy zdalnej
 • Sporządzanie rekomendacji dla sposobów prowadzenia procesów chemicznych laboratoryjnych i produkcyjnych w sytuacji zagrożenia epidemicznego
 • Wdrażanie rozwiązań w zakresie robotyzacji i automatyzacja procesów i ich obsługi analitycznej z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i techniki cyfrowej
 • Obsługiwanie systemów przemieszczania i pakowania substancji szczególnie niebezpiecznych i specjalnego przeznaczenia
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w procesach chemicznych
 • Zarządzanie projektami B+R w sektorze chemicznymi
 • Doradztwo technologiczne w innowacyjnych procesach produkcyjnych branży chemicznej
 • Optymalizowanie procesów laboratoryjnych
 • Projektowanie systemów monitorowania przebiegu procesów produkcji farmaceutycznej i biotechnologicznych
 • Planowanie i organizowanie procesów pakowania w przemyśle farmaceutycznym, w oparciu o zautomatyzowane linie produkcyjne
 • Analizowanie procesów produkcji nawozów w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny produkcji oraz zasad ergonomii
 • Przygotowanie procesu uzyskania certyfikatu produktu biobójczego
Link do rekomendacji Rady

Tematy szkoleń oferowane dla sektora lotniczo-kosmicznego

 • Doradztwo we wspieraniu pracowników organizacji w branży lotniczej poprzez podniesienia ich kompetencji w obszarze optymalizacji zasobów i zachowania ciągłości działania.  Podnoszenie kompetencji pracowników w zakresie:
  • ocena potrzeb,
  • planowanie działań w sytuacji zagrożenia/kryzysowej
  • dedykowanie sił i środków do realizacji zadań w obszarze bezpieczeństwa
  • zarządzanie bezpieczeństwem (identyfikacja, opisu, ocena i łagodzenia zagrożeń)
  • stosowania procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych
  • stosowania doraźnych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo
  • zarządzania bezpieczeństwem
  • identyfikacji współczynników bezpieczeństwa
  • wdrażania polityki bezpieczeństwa
  • posługiwania się procedurą zarządzania zmianą
 • Doradztwo we wspieraniu pracowników organizacji w branży lotniczej dla podniesienia ich kompetencji w obszarze optymalizacji zasobów i reskilingu
 • Doradztwo we wspieraniu pracowników organizacji w branży lotniczej poprzez podniesienia ich kompetencji w obszarze optymalizacji zasobów i zachowania ciągłości działania
Link do rekomendacji Rady
Tematy szkoleń oferowane dla sektora lotniczo-kosmicznego
Tematy szkoleń oferowane dla sektora handlu

Tematy szkoleń oferowane dla sektora handlu

 • Bezpieczeństwo obsługi klienta i sprzedaży w punkcie handlowym z uwzględnieniem zagrożeń epidemicznych – sprzedawca
 • Kierowanie zmianą w organizacji handlu - wdrażanie prowadzenia sprzedaży i obsługi klienta w e-commerce

Link do rekomendacji Rady

Tematy szkoleń oferowane dla sektora usług rozwojowych

 • Projektowanie i tworzenie zdalnej usługi rozwojowej
 • Projektowanie i tworzenie zdalnej usługi rozwojowej - moduł 1: METODOLOGIA PROJEKTOWANIA ZDALNYCH USŁUG ROZWOJOWYCH
 • Projektowanie i tworzenie zdalnej usługi rozwojowej – moduł 2: TECHNOLOGIE DO PROJEKTOWANIA I TWORZENIA ZDALNYCH USŁUG ROZWOJOWYCH
 • Projektowanie i tworzenie zdalnej usługi rozwojowej – moduł 3: ASPEKTY PRAWNE I CYBERBEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z TWORZENIEM ZDALNYCH USŁUG ROZWOJOWYCH
 • Realizowanie zdalnej usługi rozwojowej
 • Realizowanie zdalnej usługi rozwojowej – moduł 1: METODOLOGIA REALIZOWANIA ZDALNYCH USŁUG ROZWOJOWYCH
 • Realizowanie zdalnej usługi rozwojowej – moduł 2: TECHNOLOGIE DO REALIZOWANIA ZDALNYCH USŁUG ROZWOJOWYCH
 • Realizowanie zdalnej usługi rozwojowej – moduł 3: ASPEKTY PRAWNE I CYBERBEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z REALIZOWANIEM ZDALNYCH USŁUG ROZWOJOWYCH
 • Wypracowanie całościowej koncepcji (strategii transformacji cyfrowej) zmiany

Link do rekomendacji Rady

Tematy szkoleń oferowane dla sektora usług rozwojowych

Ile możesz otrzymać?

Wsparcie, jakie może otrzymać przedsiębiorstwo na dofinansowanie usług rozwojowych, wyniesie do 80 % wartości netto tych usług, co oznacza, że pozostałe 20% zapewniają przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie.
Wsparcie realizowane będzie w systemie refundacyjno-zaliczkowym, co oznacza, że część środków na finansowanie usługi przedsiębiorca otrzyma przed jej opłaceniem.

Znajdź operatora w swoim sektorze

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Terminy zgłoszeń

Wniosek o uczestnictwo w projekcie możesz wypełnić w dogodnym dla Ciebie terminie. Zasady dotyczące rekrutacji znajdziesz na stronach internetowych Operatorów.

red arrow left

red arrow right

Terminy zgłoszeń - Sektor finansowy

Start:

22.09.2020

Zakończenie:

30.11.2020

Terminy zgłoszeń - Sektor IT

Start:

24.09.2020

Zakończenie:

30.11.2020

Terminy zgłoszeń - Sektor żywności wysokiej jakości

Start:

25.09.2020

Zakończenie:

30.11.2020

Terminy zgłoszeń - Sektor komunikacji marketingowej

Start:

25.09.2020

Zakończenie:

30.11.2020

Terminy zgłoszeń - Sektor opieki zdrowotnej i pomocy społecznej

Start:

29.09.2020

Zakończenie:

30.11.2020

Terminy zgłoszeń - Sektor odzysku materiałowego surowców

Start:

29.09.2020

Zakończenie:

30.11.2020

Terminy zgłoszeń - Sektor gospodarki wodno-ściekowej

Start:

29.09.2020

Zakończenie:

30.11.2020

Terminy zgłoszeń - Sektor handlu

Start:

29.09.2020

Zakończenie:

30.11.2020

Terminy zgłoszeń - Sektor chemiczny

Start:

30.09.2020

Zakończenie:

30.11.2020

Terminy zgłoszeń - Sektor usług rozwojowych

Start:

30.09.2020

Zakończenie:

30.11.2020

Terminy zgłoszeń - Sektor motoryzacyjny

Start:

30.09.2020

Zakończenie:

30.11.2020

Terminy zgłoszeń - Sektor telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo

Start:

1.10.2020

Zakończenie:

30.11.2020

Terminy zgłoszeń - Sektor lotniczo-kosmiczny

Start:

1.10.2020

Zakończenie:

30.11.2020

Jak wziąć udział w szkoleniach i doradztwie?

Zgłoś się do Operatora

Wypełnij Formularz Rejestracyjny dostępny na stronie PARP

Przekaż Operatorowi wymagane dokumenty

Operator zweryfikuje możliwość udziału w projekcie

Zdiagnozuj potrzeby i otrzymaj rekomendacje

Określ potrzeby edukacyjne wynikające z rekomendacji nadzwyczajnej Sektorowej Rady ds. Kompetencji

Wybierz usługi rozwojowe

Wybierz z BUR usługi, które będą odpowiadać na potrzeby przedsiębiorstwa i jego pracowników. W przypadku braku usługi w BUR możesz wybrać usługi poza Bazą.

Złóż wniosek

Gotowe! Możesz realizować projekt.

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Rozwój kompetencji – uczenie się dorosłych i sektor rozwojowy

Raport

Rozwój kompetencji – uczenie się dorosłych i sektor rozwojowy

Zobacz
Identyfikacja instrumentów wsparcia dla rozwoju sektora komunikacji marketingowej

Raport

Identyfikacja instrumentów wsparcia dla rozwoju sektora komunikacji marketingowej

Zobacz
Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw – wyniki III edycji badania – 2020

Raport

Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw – wyniki III edycji badania – 2020

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań